Toimintaterapiaa voi saada KELA:n järjestämänä ja rahoittamana vaikeavammaisten kuntoutuksena jolloin kuntoutujan etuudet maksaa KELA. Lisäksi toimintaterapiaan voi tulla terveyskeskuksen tai sosiaalitoimen lähetteellä tai esim. vakuutusyhtiön tai lastensuojelun maksamana. Lisäksi erilaiset järjestöt ja yhdistykset voivat ostaa toimintaterapeuttisia palveluita eri tarkoituksiin, mm. ryhmiä ja konsultaatioita / koulutusta.

TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin.

Joskus arkinen toiminta vaatii ihmiseltä enemmän, mihin hän sairastumisen, vammautumisen tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi pystyy. Toimintaterapian perustana on näkemys ihmisen mahdollisuudesta vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa tekemisensä ja omien valintojensa kautta.

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia rohkaisee olemaan oman elämän aktiivinen toimija. Tavoitteena on yhdessä asiakkaiden kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Mm. kehitysviiveiset lapset, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, vajaakuntoiset työikäiset ja ikääntyvät henkilöt hyötyvät toimintaterapeutin yksilöllisestä toimintamahdollisuuksien arvioinnista ja terapiasta.

Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään. Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi voivat olla esimerkiksi asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi,  psykososiaalisten taitojen harjoittelu tai arjen toimintojen harjoittelu. Myös kognitiivisten ja hahmotuksellisten taitojen harjoittelu, hieno- ja karkeamotoriikan sekä psyykkisten ongelmien kuntouttaminen pelien, leikkien ja erilaisten toimintojen sekä käytännön harjoituksien kautta on toimintaterapiaa omimmillaan. Toimintaterapialla tuetaan esim. lapsen koulu- ja oppimisvalmiuksia. 

Väestörakenteen muuttuessa tarvitaan joustavia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita sekä taitoa löytää asiakkaalle yksilöllisiä ratkaisuja yhä monimutkaisemmassa yhteiskunnassa. Toimintaterapia voi toteutua yksilöllisenä tai ryhmämuotoisena palveluna. Toimintaterapeutti voi myös ohjata asiakkaan lähiympäristöä (perhettä, avustajia, hoitajia) asiakkaan arjen omatoimisuuden tukemiseen.

Toimintaterapeutit työllistyvät hyvin niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille. Järjestöt rekrytoivat toimintaterapeutteja yhä enemmän. (Lähde: Suomen toimintaterapeuttiliitto ry)Terapiamaailma Oy
Ketjutie 102, 90560 Oulu
050-3413748